Lidl - code of conduct - kodeks ponašanja

Lidl u sopstvenoj kompaniji i u poslovnim odnosima sa svojim poslovnim partnerima vodi računa o sprovođenju minimalnih socijalnih standarda. Lidl je član zajedničke inicijative "Business Social Compliance Initiative" (BSCI) u okviru evropskog udruženja za spoljnu trgovinu. Na temelju ovoga, Lidl je razvio sopstveni Code of Conduct – Kodeks ponašanja, sa kojim Lidl prati cilj da se poboljšaju minimalni standardi kod poslovnih partnera u različitim zemljama. Ovi minimalni standardi su bitna osnova za poslovne odnose društva Lidl sa svojim ugovornim partnerima.
1. Ljudsko dostojanstvo


Ljudsko dostojanstvo mora da se poštuje kao elementarni preduslov za zajednički život ljudi.
2. Poštovanje zakonskih propisa


Moraju se poštovati nacionalni i ostali merodavni zakoni i propisi, kao i konvencije ILO – Međunarodne organizacije rada i Ujedinjenih Nacija. Od svih važećih propisa merodavan je uvek onaj koji je najprikladniji za ostvarenje svrhe zaštite. Zabranjeni su mito, podmitljivost i svaki drugi vid korupcije.
3. Zabrana dečijeg rada


Pri proizvodnji robe ili pružanju usluga za Lidl je zabranjen dečiji rad, kao što je definisano konvencijama Međunarodne organizacije rada i Ujedinjenih Nacija, međunarodnim standardima SA8000 ili nacionalnim propisima. Prekršaji protiv ove zabrane se moraju otkloniti dokumentovanim strategijama i postupcima; odgovarajuće treba da se potpomogne školskom obrazovanju dece. Mladi naraštaji (omladinci), koji u skladu sa definicijom međunarodnih standarda SA8000 imaju najmanje 15 godina i još uvek nisu napunili 18 godina, mogu radno da se angažuju samo izvan vremena za školovanje. Ni pod kojim okolnostima dnevno radno vreme ne sme da prelazi 8 sati, a nedeljno 35 sati, a ukupno vreme provedeno u školi, na radu i u prevozu 10 sati. Mladi naraštaji (omladinci) ne sme da rade u noćnoj smeni.
4. Zabrana prinudnog rada i disciplinske mere


Zabranjeni su svi vidovi prinudnog rada. Zabranjeno je korišćenje telesnog kažnjavanja, mentalne ili fizičke sile kao i uvredljive grdnje.
5. Uslovi rada i naknada


Moraju se poštovati nacionalno važeće radno-pravne odredbe. Plate i ostala davanja mora da odgovaraju najmanje zakonskim propisima i/ili standardima lokalne privrede u proizvodnji. Plata i ostala davanja mora da budu jasno definisana i redovno isplaćivani. Cilj je isplata plata i drugih davanja koji pokrivaju životne troškove, ukoliko su zakonske minimalne plate za to previše male. Odbici za davanja u naturi su dozvoljeni samo u malom obimu i samo u odgovarajućem odnosu prema vrednosti tog davanja u naturi.

Redovno maksimalno radno vreme je regulisano zakonskim propisima. Ono iznosi ne više od 40 sati nedeljno. Broj sati za prekovremeni rad iznosi ne više od 8 sati nedeljno i 35 sati nedeljno za omladince. Dodatni prekovremeni rad je dozvoljen samo onda, ako je neophodan iz kratkoročnih poslovnih razloga i dozvoljen pravnim aktom iz domena kolektivnog pregovaranja. Za ostvaren prekovremeni rad daje se posebna naknada dane. Nakon 5 uzastopnih radnih dana zaposleni ima po pravilu pravo na dva neradna dana, ili izuzento manje, ali u svakom slučaju ne manje 24 časa. Više uzastopnih radnih dana je dozvoljeno samo onda, ako je to regulisano nacionalnim pravom i pravnim aktom iz domena kolektivnog pregovaranja.
6. Zabrana diskriminacije


Zabranjena je diskriminacija zaposlenih na osnovu pola ili seksualnog identiteta, starosti, veroispovesti ili životnih shvatanja, rase, etičkog porekla, nacionalnog ili socijalnog porekla ili invaliditeta.
7. Sloboda organizovanja i okupljanja


Ne mogu se ograničavati prava zaposlenih radi osnivanja radnih (sindikalnih) organizacija i pristupanje ovim organizacijama kao i prava za vođenje kolektivnih pregovora u skladu sa svakim nacionalnim zakonom i propisima ponaosob, kao i Konvencijama Međunarodne organizacije rada. Zabranjena je diskriminacija zaposlenih zbog upražnjavanja ovih prava.
8. Bezbednost i zdravlje na radnom mestu


Moraju da se obezbede bezbedni i za zdravlje ljudi podobni uslovi na radnom mestu. Zabranjene su situacije na radnom mestu i u poslovnim objektima i radni uslovi koji povređuju osnovna ljudska prava. Naročito mladi naraštaj (omladinci) ne sme da bude izloženi opasnim, nebezbednim ili nezdravim okolnostima, koji mogu da ugroze njihovo zdravlje i razvoj. Osoblje treba redovno da se obučava o zdravlju i bezbednosti na radnom mestu.

Iz struktura poslovodstva treba da se odredi jedan delegat za zdravlje i bezbednost osoblja, koji je odgovoran za uvođenje i poštovanje zdravstvenih i bezbednosnih standarda na radnom mestu.
9. Zaštita životne sredine


Mora da se poštuju propisi koji se tiču zaštite životne sredine, propisi u vezi tretmana otpada,

postupanja sa hemikalijama i drugim opasnim materijalima ili materijama. Zaposleni mora da se poduče o postupanju sa opasnim materijalima i materijama.
10. Poslovno sprovođenje


Sprovođenje i praćenje gore navedenih socijalnih standarda se vrši putem interne poslovne Strategije povodom socijalne odgovornosti i kroz odgovarajući interni poslovni postupak. Mora da se uvede interni poslovni organ za obaveštavanje povodom prekršaja protiv ovakvih socijalnih standarda; zaposleni koji pruže obaveštenja o kršenju socijalnih standarda ne sme da trpe disciplinske posledice ili da budu zapostavljani.


Ugovorne strane su saglasne sa tim, da sprovođenje socijalnih standarda u svako doba može da kontroliše ili Lidl samostalno ili od Lidla angažovani kontrolor.

Svaki ugovorni partner društva Lidl je spreman da sprovede ove socijalne standarde u svom preduzeću i da iste nametne i svojim poslovnim partnerima i da se postara za njihovo sprovođenje.