Odredbe i uslovi – Novčanik (Wallet) – popunjava Booking


Ponuda: povraćaj novca (cashback) u iznosu od 4% za rezervacije smeštaja. Porezi i druge takse i naknade se ne mogu uzeti u obzir za obračun konačnog povraćaja novca.


Iskoristi 4% povraćaj novca na smeštaj i uštedite bar 15% na boravcima uz Sezonske ponude.

Rezervišite do 30. septembra i uštedite najmanje 15% na boravcima.


Period programa: Važi u periodu rezervacije od 19.03.2024 do 30.9.2024. 9:59 am CET za boravke od 29.03. do 30.09.2024.Koraci ponude

1. Idite na specijalnu stranicu Partnera, klikom na “Iskoristi benefit”

2. Prijavite se ili registrujte na Booking.com.

3. Pretražite destinaciju i željeni smeštaj.

4. Koristite odgovarajuću platnu karticu da dovršite rezervaciju.


Detalji i zahtevi

• Ova promocija je dostupna samo za Lidl Plus korisnike.

• Rezervacije napravljene u aplikaciji Booking.com ne ispunjavaju uslove za ovu promociju.

• Otkazane rezervacije i rezervacije gde se gost nije pojavio ne ispunjavaju uslove.

• Povraćaj će biti uplaćen najmanje 64 kalendarska dana nakon završetka boravka u smeštaju.

• Smeštajni objekti koji ne prihvataju kreditne kartice ne ispunjavaju uslove za ovu ponudu. Ovo su smeštajni objekti koji prihvataju samo gotovinu kao način plaćanja i nemaju oznaku „cashback” prikazanu u svojoj ponudi.

• Ponuda je podložna uslovima i odredbama kompanije Booking.com. U slučaju spora, odluka kompanije Booking.com i kompanije Lidl Srbija KD je konačna.

• Svi uslovi ove promocije moraju biti ispunjeni u trenutku rezervacije; nikakvi retroaktivni zahtevi neće biti dozvoljeni.


Ušteda od najmanje 15% je dostupna za nove rezervacije smeštaja u objektima koji učestvuju u programu i imaju oznaku „Sezonska ponuda“ u rezultatima pretrage i na stranicama za izbor jedinica. Rezervacije moraju da se izvrše pre 30. 9. 2024. u 9.59 po srednjoevropskom vremenu, a datumi boravka moraju biti od 29. 3. 2024. do 30. 9. 2024. (uključujući i ovaj datum). Popust se primenjuje samo na cenu jedinice (ne uključujući bilo kakve dodatne naknade ili takse). Ukoliko na bilo koji način izmenite rezervaciju, možete izgubiti popust i biti prinuđeni da platite ceo iznos. Popust se ne može koristiti u kombinaciji sa bilo kojom drugom promotivnom ponudom, osim sa Genius popustima. Cene jedinica sa oznakom „Ponuda partnera“ nisu obuhvaćene ovom promocijom. Ovu ponudu pruža objekat koji učestvuje u programu i ona zavisi od raspoloživosti.


Za pitanja i nedoumice u vezi sa ovom ponudom, možete pozvati korisničku podršku kompanije Booking.com na:


https://www.booking.com/content/contact-us.html]

• Međunarodni (engleski): +442033202609


Ovde (Booking.com Rewards Programme Terms and Conditions) su navedeni kompletni uslovi korišćenja Novčanika (Booking Wallet) i Bonusa u Novčaniku (Wallet Credit). U slučaju nedoslednosti ili neslaganja u vezi sa sadržajem ovih sažetih uslova korišćenja, primenjuju se, preovlađuju i konačni su potpuni uslovi korišćenja, u meri dozvoljenoj zakonom.

• Bonus u novčaniku se može iskoristiti samo za objekte koji prihvataju plaćanja preko Booking Novčanika.

• Rezervacije koje su plaćene prethodno zarađenim Bonusom u Novčaniku možda neće ispunjavati uslove za dobijanje dodatnog bonusa.

• Maksimalni iznos Bonusa u Novčaniku koji kompanija Booking.com B.V. dodeljuje je 300 € po rezervaciji

• Bonus u Novčaniku će biti odobren samo korisniku koji je izvršio rezervaciju.

• Bonusi u Novčaniku ističu nakon određenog perioda koji povremeno određuje Booking.com. Za različite bonuse mogu da važe različiti rokovi. Datum isteka svakog Bonusa je prikazan na veb-sajtu www.booking.com u odeljku sa podešavanjima korisničkog naloga.

• Booking.com Bonus u Novčaniku ne može da se prenese, unovči niti proda.

Originalna verzija na engleskom jeziku ovih uslova korišćenja je prevedena na srpski jezik.

Ova prevedena verzija se nudi samo kao znak dobre volje i nikakva prava ne mogu biti izvedena iz bilo koje prevedene verzije. U slučaju spora u vezi sa sadržajem ili tumačenjem ovih uslova korišćenja ili bilo kakve nedoslednosti ili neslaganja između verzije na engleskom jeziku i nekog prevoda ovih uslova korišćenja, verzija na engleskom jeziku se primenjuje, prevladava i biće konačna u meri u kojoj je to dozvoljeno zakonom.Terms and Conditions - Wallet - fulfilled by Booking


Offer: 4%cashback on accommodation bookings. Taxes and other fees and charges may not be taken into account for the calculation of the final cashback.


Enjoy your 4% cashback on accommodation bookings and save 15% or more on stays with Getaway Deals. Book by 30 September to save at least 15% on stays.


Program Period: Valid from booking period from 19 March 2024 until 9:59 am CET on 30 September 2024 with stay dates from 29 March until 30 September 2024.

Offer steps

1. Go to

2. Log in or register with Booking.com.

3. Search for destination and preferred accommodation.

4. Use an eligible Credit Card to complete the booking.


Details and requirements

• This promotion is only available to Lidl plus customers.

• Bookings made with the Booking.com app are not eligible for this promotion.

• Cancelled and “no show” bookings are not eligible.

• The reward will be credited at least 64 calendar days after completion of stay in the accommodation.

• Accommodations that do not accept credit cards are not eligible for the offer. These are accommodations that only accept cash as a mode of payment and do not have a “cashback” badge displayed on their listing.

• The offer is subject to terms and conditions of Booking.com. In case of dispute, the decision of Booking.com and Lidl Srbija KD shall be final.

• All conditions of the promotion must be met at the time the booking is made; no retroactive claims will be allowed.

• Minimum 15% savings available on new accommodation bookings at participating properties indicated by the ‘Getaway Deal’ badge on the search results and room selection pages. Bookings must be made before 9:59 am CET on 30/09/24 for stays with check-in from 29/03/24 and check-out on or before 30/09/24. Discount applies to the cost of room only (excluding any additional fees or taxes). If you make any changes to your booking you may lose your discount and be liable for the full amount. Discount cannot be used in conjunction with any other promotion except Genius discounts. Room rates labelled “Partner Offer” are excluded from this promotion. This offer is provided by the participating property and subject to availability.

For inquiries and concerns about the offer, you may call Booking.com Customer Service at:

https://www.booking.com/content/contact-us.html]

• International (English): +442033202609


• The complete conditions of use of the Booking Wallet and the Wallet Credit are outlined here (Booking.com Rewards Programme Terms and Conditions login required). In the event of an inconsistency or discrepancy about the contents of these summarized conditions of use then the complete conditions of use, to the extent permitted by law, shall apply, prevail, and be conclusive.

• Wallet Credit can only be redeemed for properties that accept Booking Wallet payments.

• Bookings paid for with previously earned Wallet Credit may not be eligible to earn additional credit.

• The maximum amount of Wallet Credit that Booking.com B.V. will award is €300 per booking

• Wallet Credit will be granted only to the user who made the booking.

• Wallet Credits have an expiration period as from time to time determined by Booking.com. Different expiration periods can be applied to different credits. The expiration date of each Credit is displayed on www.booking.com in the user account settings section.

• Booking.com Wallet Credit cannot be transferred, exchanged for cash or money, or sold.

The original English version of these conditions of use has been translated into Serbian Language.

This translated version is offered as a courtesy only, and no rights can be derived from any translated version. In the event of a dispute about the contents or interpretation of these conditions of use, or any inconsistency or discrepancy between the English version and any translation of these conditions of use, the English-language version, to the extent permitted by law, shall apply, prevail, and be conclusive.