PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA


TRAŽIMO NAJKREATIVNIJE IME ZA LEDOMAT1. Ko je organizator nagradnog konkursa?


Organizator nagradnog konkursa je LIDL SRBIJA KD, Prva južna radna 3, 22330 Nova Pazova, Matični broj: 20699264, PIB: 106884584 (u daljem tekstu Organizator ili Lidl). Učešće u nagradnom konkursu vrši se isključivo pod ovde navedenim uslovima. Učešćem u nagradnom konkursu izričito se prihvataju dole navedeni uslovi učešća.


2. Koliko traje nagradni konkurs i kako (gde) se sprovodi?


Nagradni konkurs se sprovodi u periodu od 08.06.2023. godine do 10.06.2023. godine do 10:00 časova.


Nagradni konkurs se sprovodi na Instagram stranic Lidl Srbija https://www.instagram.com/lidlsrbija/ a odnosi se na celo područje Republike Srbije.


3. Ko može da učestvuje u nagradnom konkursu?


U nagradnom konkursu može da učestvuje svako lice koje je na dan početka konkursa punoletno, sa prebivalištem u Srbiji. Maloletna lica imaju pravo da učestvuju na nagradnom konkursu u skladu sa važećim propisima. Lice može učestvovati na nagradnom konkursu u granicama svoje sposobnosti.


Učestvovanjem u nagradnom konkursu učesnik potvrđuje da je prihvatio uslove učešća u celosti i da je pročitao/la obaveštenje o obradi podataka.


Na konkursu ne mogu učestvovati lica zaposlena kod Organizatora i lica koja su na bilo koji način učestvovala u pripremi ili realizaciji ovog konkursa, kao i najbliži srodnici ovih lica: roditelji, deca i supružnici.


Svaka upotreba lažnih ili dvostrukih profila ili opravdana sumnja u njihovo postojanje sankcionisaće se eliminacijom učesnika iz konkursa. Organizator zadržava pravo da u bilo kojem trenutku diskvalifikuje prijavljene učesnike u slučaju da:

- učesnik prekrši navedena pravila;

- je učesnik pokušao prevaru i slično;

- učesnik vređa ljudsko dostojanstvo i generalno standarde „dobrog ukusa“ i pristojnosti;

- učesnik podstiče na nasilje, agresiju, opasno ponašanje, nasilne sportove;

- učesnik aludira na pripadnost bilo kojoj političkoj opciji ili organizaciji;

- učesnik ukazuje na bilo kakvo vređanje na nacionalnom, verskom i polnom nivou ili ima seksualnu konotaciju.

Do diskvalifikacije učesnika može doći i ako se utvrde bilo kakve nepravilnosti koje utiču na ravnopravno učestvovanje.


4. Kako mogu da učestvujem u nagradnom konkursu i šta je potrebno da uradim?


Da biste učestvovali na konkursu, potrebno je da:Zapratite Instagram stranicu @lidlsrbija i date ime našem Ledomatu u komentaru koji se nalazi na Lidl Srbija INSTAGRAM objavi koja označava početak nagradnog konkursa.


Najkreativniji predlog osvaja nagradu.


5. Kada i kako se biraju pobednici?


Samo učesnici koji su odgovorili na zadatak i ispunili gore navedene kriterijume, ulaze u izbor za potencijalne pobednike. Odabir će vršiti dva predstavnika organizatora i jedan predstavnik iz marketinške agencije Real Grupa RGS. Nakon provere da li je sve u skladu sa pravilima, pobednici će biti izabrani na osnovu najkreativnijih odgovora po gore zadatim kriterijumima.


Pobednike bira žiri do 17. juna u 10 časova. Imena pobednika će biti objavljeni na stranici https://www.instagram.com/lidlsrbija/ u roku od 7 dana nakon završetka nagradnog konkursa.


6. Kako se pobednik obaveštava/kontaktira?


Pobednik se obaveštava u roku od 7 dana od donošenja odluke o pobedniku i to putem dostavljenog broja telefona. Ukoliko nije moguće stupiti u kontakt sa pobednikom putem telefona, obaveštenje o pobedi će biti poslato putem emaila.


Ukoliko se pobednik ne javi u roku od 7 dana od obaveštenja putem maila i Instagram inboxa, on gubi pravo na nagradu, a po istom postupku će biti izabran sledeći pobednik.


7. U čemu se sastoji nagrada i kako se šalje?


Pobednik će osvojiti:

Ledomat

Nagrada se šalje poštom na dostavljenu adresu u Srbiji u roku od 30 dana od momenta proglašenja pobednika.


Nagrada se ne može zameniti za novac, drugu robu ili drugu uslugu, niti prebaciti na drugo fizičko lice. Pobednici ne mogu zahtevati nagrade u većim količinama ili drugačije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima.


8. Koliko često mogu da učestvujem u nagradnom konkursu?


Svaki učesnik sme samo jednom da učestvuje u nagradnom konkursu. Jedan učesnik, koji se identifikuje preko imena i prezimena, email adrese i kontakt telefona može da osvoji samo jednu nagradu u nagradnom konkursu.


Ukoliko se učestvuje više puta ili ako se daju lažni podaci prilikom prijavljivanja, Lidl ima pravo da prijavljene učesnike isključi iz nagradnog konkursa.


9. Koji podaci su neophodni za preuzimanje nagrade?


Da biste preuzeli nagradu potrebno je da nam dostavite Vaše lične podatke, a kako bismo Vas kontaktirali i kako bismo Vam poslali istu. Po završetku nagradnog konkursa, pobednik je u obavezi da organizatoru dostavi sledeće podatke u Inbox ( Sanduče ) društvene mreže na kojoj je pobedio:

• Ime i prezime,

• Ulica, kućni broj, poštanski broj i mesto,

• Broj telefona,

• JMBG.


10. Šta se radi sa mojim podacima?


Podaci, koji su neophodni za realizaciju nagradnog konkursa, čuvaju se samo u tu svrhu i koriste se samo za taj nagradni konkurs. Podaci se elektronski obrađuju uz poštovanje relevantnih odredbi zakona o zaštiti podataka o ličnosti.


Podaci se čuvaju samo onoliko dugo koliko je to potrebno u svrhu izvršenja ugovora uz poštovanje primenjivih zakona. Podaci se brišu nakon ispunjenja svrhe – sprovođenje nagradnog konkursa.


Detaljnije informacije o obradi podataka možete pronaći u našim Pravilima o zaštiti podataka na sledećem linku https://www.lidl.rs/informacije/zastita-podataka.


Smatra se da su učešnici slanjem prijave upoznati sa ovim Pravilima i da su sa njima saglasni te da su u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti obavešteni o prikupljanju i obradi svojih ličnih podataka.


Maloletna lica koja nisu navršila 15 godina dužna su da dostave pisani pristanak zakonskog zastupnika za obradu podataka o ličnosti u korišćenju usluga informacionog društva. Poslovno nesposobna lica dužna su da obezbede pristanak zakonskog zastupnika, a dete bez roditeljskog staranja i punoletno lice koje je lišeno poslovne sposobnosti, pristanak staratelja uz prethodnu saglasnost organa starateljstva, za učestvovanje na Nagradnom konkursu i objavu video zapisa u smislu ovih Pravila.


11. Koja prava prenosim organizatoru?


Učešćem na konkursu učesnici su saglasni da se, ukoliko postanu dobitnici nagrade, njihov lik i određeni lični podaci: ime, prezime, fotografija slika i komentar u vezi konkursa, mogu od strane organizatora objaviti i koristiti (precizirati) bez ikakvih vremenskih, teritorijalnih ili drugih ograničenja i bez naknade u obliku štampanog, zvučnog, foto i video materijala.

U slučaju neovlašćenog objavljivanja fotografije koja sadrži lik drugog lica koje nije saglasno sa time, Učesnik će biti u obavezi da nadoknadi svu štetu koja po tom osnovu nastane za Organizatora.


12. Šta još treba da uzmem u obzir?


Organizator zadržava pravo da izmeni uslove učešća i da nagradni konkurs obustavi u celosti ili delimično ako nastupe poteškoće koje ugrožavaju integritet nagradnog konkursa. Organizator ne garantuje za tehničke ili ostale probleme na koje ne može da utiče.


Pobednik ne snosi nikakve poreske obaveze direktno povezane s nagradom. Sve obaveze u vezi poreza preuzima Organizator konkursa.


U slučaju spora između Organizatora i učesnika Konkursa merodavan je nadležan sud u Beogradu.


Preuzimanjem nagrade prestaju sve obaveze Organizatora konkursa prema pobedniku.


13. Kome mogu da se obratim u slučaju da imam pitanja u vezi nagradnog konkursa?


U slučaju da želite da nam pošaljete komentar, sugestiju, pohvalu, u slučaju da imate pitanja ili pritužbe u vezi nagradnog konkursa možete nas kontaktirati putem socialmedia@lidl.rs, bojana.radovanovic@realgrupa.com


U Novoj Pazovi, dana 08.06.2023.