Opšti uslovi i kriterijumi konkursa

Snažne. Hrabre. Važne

 

Opšti uslovi i kriterijumi konkursa

Sa ciljem podrške ženskog preduzetništva kompanija Lidl Srbija K.D, Prva južna radna 3, Nova Pazova (u daljem tekstu Organizator ili Lidl Srbija) raspisuje konkurs „Snažne. Hrabre. Važne. “ za izbor proizvoda koje proizvode žene u Srbiji, a koji će biti u ponudi u okviru jedne akcijske nedelje u svim Lidl prodavnicama u Srbiji.

Konkurs je otvoren od 03.03.2022. do 31.03.2022. godine.

Poziv na prijavu

Kompanija Lidl Srbija svoju društvenu odgovornost shvata ozbiljno. Od 2020. godine potpisnici smo UN principa za osnaživanje žena (WEP), programa Ujedinjenih nacija koji za cilj ima jačanje položaja žena u poslovnom svetu.

Ukoliko ste samostalna poslovna žena koja vodi lični posao i želite da promovišete svoje proizvode, prijavite se na konkurs koji organizujemo sa ciljem da podržimo žensko preduzetništvo u Srbiji. Nudimo Vam mogućnost da svoj proizvod ponudite potrošačima u Lidlu,  jednom od najveći maloprodajnih lanaca u Srbiji.

Proizvodi koji ispunjavaju uslove konkursa i koji budu odabrani biće prezentovano u okviru akcijske nedelje u oktobru 2022. godine u svim Lidl prodavnicama širom Srbije.

Pravo učešća imaju preduzetnice, privredna društva, registrovana poljoprivredna gazdinstva i proizvođači proizvoda iz segmenta hrane, dodataka prehrani ili kozmetike – proizvoda za negu i lepotu, čiji su vlasnici žene (u daljem tekstu Privredni subjekt(i)) i koji su proizvedeni u Republici Srbiji.

Od prijava koje ispunjavaju tehnicke uslove, Lidl Srbija će prema internim kriterijumima za saradnju sa dobavljačima i plasman robe prema svojoj slobodnoj oceni odabrati proizvode koji će se naći na policama u Lidlovim prodavnicama u okviru jedne akcijske nedelje u oktobru 2022. godine. Svi detalji saradnje će biti definisani ugovorom o kupoprodaji robe odnosno o ugovor o poslovnoj saradnji koji se zaključuje nakon odabira proizvoda. U slučaju da Lidl Srbija i Privredni subjekat ne postignu saglasnost o sadržini ugovora, Lidl Srbija može odabrati drugi proizvod.

Opšti uslovi:

1. Pravo prijave na konkust u cilju ostvarivanja poslovne saradnje imaju privredni subjekti, koji ispunjavaju sledeće uslove:

 • Registrovani na teritoriji Republike Srbije, u Agenciji za privredne registre Republike Srbije ili su registrovano poljoprivredno gazdinstvo.
 • Vlasnik privrednog subjekta / poljoprivrednog gazdinstva je žena.
 • Obavljaju delatnost iz segmenta hrane, dodataka prehrani ili kozmetike – proizvoda za negu i lepotu (nije neophodno da je to registrovana kao pretežna delatnost).
 • Zadovoljavaju sve standarde i zahteve koji su propisani relevantnim propisima Republike Srbije (npr. Zakon o trgovini, Zakon o hemikalijama, Zakonom o bezbednosti hrane i da ispunjavaju sve zahteve HACCP kodeksa, Pravilnika o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane, Zakon o zdravstvenoj ispravnosti predmeta opšte upotrebe, Zakon o upravljanju otpadom itd) kao i drugim propisima kojima se reguliše oblast rada ovog privrednog subjekta, te da isto redovno prati i usklađuje svoje poslovanje sa izmenama koje nastaju u pozitivnom zakonodavstvu Republike Srbije.

Kako biste učestvovali na konkursu molimo Vas da na e-mail adresu snazne.hrabre.vazne@lidl.rs pošaljete prijavu koja će sadržati sledeće podatke:

 1. Podaci o kompaniji
 • naziv kompanije
 • adresa
 • kratka biografija
 • izvod iz APR-a ili potvrdu o statusu u registru poljoprivrednih gazdinstava
 • broj zaposlenih
 • e-mail adresa i broj telefona proizvođača
 1. Podaci o proizvodu:
 • naziv
 • opis proizvoda: kategorija u koju spada, sastojci, vrsta ambalaže, rok trajanja, temperaturni režim
 • fotografija proizvoda
 • mesečni kapacitet proizvodnje (komada/ kilograma)

Pored prijave na navedenu e-mail adresu, molimo Vas da uzorak proizvoda sa kojim učestvujete na konkursu dostavite putem pošte sa naznakom „Za konkurs: Snažne. Hrabre. Važne“ na adresu:

LIDL Srbija KD

Prva južna radna 3

22330 Nova Pazova

 

Napomena: Usled pandemije virusa Covid 19 lična dostava na navedenu adresu nije moguća.

 

Molimo Vas da na uzorku uz koji je dostavljena deklaracija, obavezno navedete i sledeće podatke; naziv proizvoda, naziv i adresa kompanije koji će biti identični sa onim koji su navedeni u prijavi putem E-mail-a. Potreban broj uzoraka je 5 komada.

Konkurs za prijavu i dostavljanje sve potrebne dokumentacije kao i uzoraka proizvoda, prijavljenih u okviru konkursa, otvoren je od 03.03.2022. do 31.03.2022.

Biće uzete u obzir samo one prijave  koje pristignu do 31.03.2022. do 23:59h i uzorci koji stignu na našu adresu do 04.04.2022 godine do 23:59h. 

Obrada ličnih podataka:

Podaci, koji su neophodni za realizaciju ovog konkursa, čuvaju se samo u tu svrhu i koriste se samo za potrebe ostvarivanja gore navedenog cilja. Podaci se obrađuju uz poštovanje relevantnih odredbi zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Osim već navedenih podataka, a u cilju promocije projekta i izvršenja ugovora, biće korišćeni i sledeći podaci učesnika: ime, prezime, ime kompanije i Vaša fotografija.  

Pravni osnov za obradu podataka je član 12, stav 1, tačka 2) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (izvršenje ugovora).Podaci se čuvaju samo onoliko dugo koliko je to potrebno u svrhu izvršenja ugovora nakon čega se brišu.

Detaljnije informacije o obradi podataka možete pronaći u našim Pravilima o zaštiti podataka na sledećem linku https://www.lidl.rs/informacije/zastita-podataka.

NAPOMENA:
Samo prijave koje su potpune, ispravne i kompletne se uzimaju u razmatranje. U slučaju nepotpunih podataka Organizator zadržava pravo da prijavu diskvalifikuje čime prijavljeni proizvođač/privredni subjekat gubi pravo na dalje učestvovanje u odabiru.

Plan projekta:

03.03.2022. – otvaranje konkursa

31.03.2022. – zatvranje konkursa

05.04.2022 – preliminarni odabir prizvoda. Kontaktiranje odabranih dobavljača radi dostavljanja uzoraka za finalni izbor proizvoda (u slučaju da je potrebno).

11.04.2022 – finalni odabir prizvoda. Kontaktiranje odabranih dobavljača radi pregovora i sklapanje ugovora o kupoprodaji robe odnosno o poslovnoj saradnji.

Oktobar 2022 – prezentacija proizvoda u Lidl prodavnicama 

NAPOMENA:
Kvalitet robe koju proizvođač dostavlja mora biti u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim propisima.

Organizator zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatne informacije i/ili kvalitativne i kvantitativne podatke, i da iste uvrsti u proces krajnjeg odabira.

Prezentacija proizvoda u Lidl prodavnicama vršiće se u skladu sa poslovanjem Organizatora, na način na koji je to Organizator predvideo u „shelf ready“ kutijama koje će biti definisane tokom pregovora. Promocija proizvoda i sve promotivne aktivnosti biće sprovedene od strane Organizatora, na način na koji je on to predvideo.