PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA: POLA MILIONA FACEBOOK LAJKOVA

PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA:

POLA MILIONA FACEBOOK LAJKOVA

LIDL SRBIJA, SEPTEMBAR 2021.

Član 1: ORGANIZATOR KONKURSA

Nagradni konkurs organizuje: Lidl Srbija KD (PIB: 106884584 ), Prva južna radna br. 3, 22330 Nova Pazova, Srbija (u daljem tekstu: 'Organizator')

Član 2: NAZIV, VREME TRAJANJA I SVRHA KONKURSA

Nagradni konkurs se organizuje pod nazivom “POLA MILIONA FACEBOOK LAJKOVA” (u daljem tekstu: 'Konkurs') Konkurs se organizuje preko Facebook stranice Lidl Srbija (https://www.facebook.com/lidlsrbija).

Konkurs se organizuje počevši od 10.09.2021. do 20.09.2021. zaključno sa 23:59:59.

Član 3: MESTO ORGANIZOVANJA KONKURSA

Konkurs se organizuje na teritoriji Republike Srbije.

Član 4: KAKO UČESTVOVATI U NAGRADNOM KONKURSU (MEHANIZAM)

Da biste učestvovali na konkursu, potrebno je da:

Lajkujete Lidl Srbija Facebook stranicu i u komentaru ispod objave koja najavljuje početak konkursa na Facebook profilu Lidl Srbija, postavite fotografiju koja će nam pokazati ‘‘zašto si baš TI naš najveći fan‘‘ kao i informaciju o broju obuće.

Postupanjem na gore opisani način smatraće se da ste podneli prijavu na Nagradni konkurs. Učesnici svoje prijave mogu podneti svakog dana tokom trajanja Nagradnog konkursa.

Učesnik koji postupi na opisan način, svojom radnjom neopozivo prihvata ova Pravila Nagradnog konkursa.

Postupanje na način koji nije predviđen ovim Pravilima odnosno suprotno ovim Pravilima, te neispunjenje bilo kog uslova za učešće u Nagradnom konkursu će dovesti do diskvalifikacije učesnika.

Učesnici mogu biti diskvalifikovani i ukoliko  postoji osnovana sumnja da su koristili lažni / dvostruki profil. U slučaju da administrator uoči zloupotrebu stranice od strane jednog ili više korisnika mreže, ovi korisnici bez upozorenja biće diskvalifikovani iz konkursa i njihovi sadržaji će biti obrisani.

Član 5: UČESNICI

Na Konkursu ne mogu učestvovati lica zaposlena kod Organizatora i lica koja su na bilo koji način učestvovala u pripremi ili realizaciji ovog Konkursa, kao i najbliži srodnici ovih lica: roditelji, deca i supružnici. Učesnici koji učestvuju na Konkursu nemaju pravo da zahtevaju drugačije nagrade ili nagrade u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Nagrade se ne mogu zameniti za novac. Učestvujući u ovom Konkursu učesnici prihvataju u svemu ova Pravila.

Maloletna lica imaju pravo da učestvuju na Nagradnom konkursu u skladu sa važećim propisima. Lice može učestvovati na Nagradnom konkursu u granicama svoje sposobnosti. Lica koja nemaju poslovnu sposobnost učestvuju uz pristanak zakonskog zastupnika, odnosno dete bez roditeljskog staranja i punoletno lice koje je lišeno poslovne sposobnosti uz pristanak staratelja i uz prethodnu saglasnost organa starateljstva.

Organizator zadržava pravo da, po sopstvenom nahođenju, izvrši proveru gore navedenih uslova.

Pravila ponašanja na Facebook stranici Lidl Srbija možete naći na linku

https://www.lidl.rs/informacije/zastita-podataka/pravila-ponasanja-na-facebook-stranici-lidl-srbija

Član 6: ODABIR DOBITNIKA I NAGRADE

Samo Učesnici koji su odgovorili na zadatak i ispunili gore navedene kriterijume, ulaze u izbor za potencijalne pobednike koji će biti nagrađeni. Odabir će vršiti dva predstavnika kompanije Lidl Srbija KD i jedan predstavnik iz marketinške agencije Real Grupa Srbija RGS d.o.o. Nakon provere da li je sve u skladu sa Pravilima, pobednici nagradnog takmičenja, biće izabrani na osnovu najkreativnijih odgovora po gore zadatim kriterijumima. Jedan Učesnik može osvojiti samo jednu nagradu.

Učesnici sa najkreativnijim fotografijama osvojiće:

 Prva tri mesta osvojiće 60.000dinara za kupovinu u Lidl prodavnicama + Lidl patike i čarape.

 281 x po 1x Lidl patika i čarapa.

*veličina čarapa ne mora nužno odgovarati veličini patika.

Dostava nagrada će biti izvršena poštom.

Imena Facebook profila dobitnika nagrada biće objavljena na Facebook stranici Lidl Srbija (https://www.facebook.com/lidlsrbija) u roku od 10 (slovima: deset) dana nakon završetka nagradnog konkursa putem komentara na objavi koja označava početak nagradnog konkursa.

Pobednici će biti kontaktirani odgovorom na poruku koju su ostavili u komentaru ispod fotografije.

Pobednici su obavezni da odgovore na upit o traženim ličnim podacima putem direktne poruke na Facebook profilu Lidl Srbija (https://www.facebook.com/lidlsrbija) u roku od 10 (slovima: deset ) dana od objavljivanja nagrađenih.

Direktna poruka treba da sadrži: Ime, prezime, kontakt telefon, adresu, grad i poštanski broj.

Pobednici koji se plasiraju u prva tri mesta, osim navedenih podataka obavezni su da dostave i svoj JMBG, a imajući u vidu iznos novčane nagrade te odredbe Zakona o porezu na dohodak građana (član 85) i Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (član 38).

Informacije saopštene od strane Pobednika, Organizator će koristiti u svrhu stupanja u kontakt sa dobitnicima, a u vezi sa nagradama. Podatak o JMBG pobednika koji se plasiraju u prva tri mesta, koriste se u svrhu podnošenja poreske prijave, a imajući u vidu odredbe Zakona o porezu na dohodak građana (član 85) i Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (član 38), te iznos novčane nagrade za navedene dobitnike.

Maloletna lica koja nisu navršila 15 godina dužna su da dostave i pisani pristanak zakonskog zastupnika za obradu podataka o ličnosti u korišćenju usluga informacionog društva.

Poslovno nesposobna lica dužna su da obezbede pristanak zakonskog zastupnika, a dete bez roditeljskog staranja i punoletno lice koje je lišeno poslovne sposobnosti, pristanak staratelja uz prethodnu saglasnost organa starateljstva, za učestvovanje na Nagradnom konkursu i objavu video zapisa u smislu ovih Pravila.

Ukoliko se učesnik ne odazove u propisanom roku i/ili ne dostavi sve, potpune i tačne podatke, kao i ako ne ispunjava uslove iz ovih Pravila, nagrada će biti dodeljena drugom učesniku koji bude odabran od strane žirija pod uslovima i na način propisan ovim Pravilima. Učesniku koji ne bude dostupan za informisanje o osvojenoj nagradi i načinu preuzimanja nagrade, iz razloga za koje Organizator ne odgovara, odnosno onom učesniku koji ne dostavi Organizatoru blagovremeno, tačne i potpune podatke za potrebe dodele nagrade, i/ili koji ne ispunjava uslove za učestvovanje na Nagradnom konkursu, nagrada neće biti dodeljena. Organizator nema nikakvih daljih obaveza prema ovim učesnicima. 

Po primopredaji nagrada Organizator nema bilo kakvih daljih obaveza prema dobitnicima u vezi sa nagradom. 

Nakon dostave svih podataka od strane Pobednika i utvrđivanja da su isti ispravni od strane Organizatora, Nagrađeni će dobiti informaciju o preuzimanju nagrade. Pobednik je dužan da kroz direktnu poruku na Facebook stranici Lidl Srbija ili mailom, dostavi Organizatoru potvrdu da je nagradu primio.

Isporuka nagrada će biti izvršena u roku od 30 ( slovima: Trideset ) dana po dostavljenim kontakt podacima Organizatoru od strane Pobednika.

Detaljnije informacije o zaštiti podataka na društvenim mrežama možete naći na sledećem linku: https://www.lidl.rs/informacije/zastita-podataka

Član 8: PUBLICITET / SAGLASNOST SA PRAVILIMA

Učešćem na Konkursu učesnici su saglasni da se, ukoliko postanu dobitnici nagrade, njihov lik i određeni lični podaci: ime, prezime, fotografija i komentar u vezi Konkursa, mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez ikakvih vremenskih, teritorijalnih ili drugih ograničenja i bez naknade u obliku štampanog, zvučnog, foto i video materijala. Ukoliko učesnik ne želi da se njegovi lični podaci koriste u gore navedene svrhe, ili ukoliko želi da napravi izmene u poslatim podacima, obavezan je da pošalje pisani zahtev, sa datumom i ličnim potpisom na adresu Organizatora sa takvim izričitim zahtevom najkasnije dva (2) radna dana pre objavljivanja informacija o nagrađenima.

U slučaju neovlašćenog objavljivanja fotografije koja sadrži lik drugog lica koje nije saglasno sa time, Učesnik će biti u obavezi da nadoknadi svu štetu koja po tom osnovu nastane za Organizatora.

Član 9: PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI

Učesnik u Nagradnom konkursu prihvata prava i obaveze utvrđene ovim Pravilima. Učesnici su dužni da se pridržavaju Pravila ovog Nagradnog konkursa i u slučaju nepoštovanja istih smatraće se isključivo odgovornim i biće diskvalifikovani u daljem postupku dodele nagrada.

Organizator ne snosi odgovornost u slučaju bilo kakvih nedostataka u podacima učesnika, nedostacima u prijavama, niti zbog nedostataka koji mogu nastati iz razloga koji ne zavise od Organizatora.

Preduzimanje bilo koje radnje koja može ometati, onemogućiti, naneti štetu ili zloupotrebiti učestvovanje na Nagradnom konkursu je zabranjeno. Takvi postupci mogu dovesti do isključenja učesnika iz daljeg takmičenja i/ili zabranu učestvovanja onog ko prekrši navedena Pravila.

Učesnik garantuje da neće kršiti prava trećih lica, odnosno da poseduje sve potrebne saglasnosti i odobrenja za učestvovanje na Nagradnom konkursu, u suprotnom Organizator ne snosi nikakvu odgovornost prema ovog učesniku i/ili trećim licima čija su prava povređena. Učesnik snosi svu odgovornost za sadržaj podataka koji pošalje Organizatoru, kao i za posledice njihovog objavljivanja.

Organizator ne odgovara za probleme tehničkog karaktera (uključujući, bez ograničenja, nefunkcionisanje Internet konekcije) koji mogu nastati prilikom prijave kao i naknadno tokom ili u vezi sa Nagradnim konkursom.

Organizator neće snositi odgovornost za pretrpljenu materijalnu ili nematerijalnu štetu (uključujući i stvarnu štetu i izgubljenu dobit) koja nastane kao posledica učestvovanja na Nagradnom konkursu i osvajanja nagrada, izuzev odgovornosti koja se ne može zakonski izuzeti.

Organizator ima diskreciono pravo da odbije da uvrsti u Konkurs bilo koju Objavu koja je suprotna ovim Pravilima. Objava ne sme izazivati mržnju ili netoleranciju, sadržati izjave ili vizuelno predstavljanje koje se može smatrati uvredljivim, niti neposredno ili posredno, podsticati diskriminaciju po bilo kom osnovu, a posebno po osnovu uverenja, nacionalne, etničke, verske, rodne ili rasne pripadnosti, političkog, seksualnog ili drugog opredeljenja, društvenog porekla, imovinskog stanja, kulture, jezika, starosti, ili psihičkog ili fizičkog invaliditeta, niti podsticati ponašanje koje ugrožava zdravlje ili bezbednost ljudi. Objave ne smeju da povređuju autorska ili druga prava intelektualne svojine i/ili ugled Organizatora i njegovog brenda.

Član 9: PREKID KONKURSA

Konkurs se može prekinuti jedino u slučaju više sile o čemu će učesnici odmah biti obavešteni putem pisanog obaveštenja na Facebook stranici Lidl Srbija KD.

Član 10: IZMENA PRAVILA KONKURSA

Organizator zadržava pravo izmene ovih Pravila, uz obavezu da o tome blagovremeno obavesti sve učesnike objavom na Facebook stranici Lidl Srbija KD, i to najkasnije 24 časa pre njihovog stupanja na snagu.

Član 11:  STUPANJE NA SNAGU

Ova Pravila stupaju na snagu i proizvode pravno dejstvo danom objavljivanja na Facebook stranici Lidl Srbija.

Član 12: PRIHVATANJE PRAVILA I NADLEŽNOST U SLUČAJU SPORA

Učešćem na Nagradnom konkursu svaki učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila. U slučaju bilo kakvih nesporazuma koji nastanu u vezi sa realizacijom Nagradnog konkursa između Organizatora i učesnika, nastojaće se da se isti reše mirnim putem, a ukoliko to nije moguće za rešavanje spora će biti nadležan sud u Beogradu.

U Novoj Pazovi,

10.09.2021.