PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA: "Nagradni konkurs SVETSKI DAN PRAVA POTROŠAČA"

LIDL SRBIJA, MART 2021.

Član 1: ORGANIZATOR KONKURSA
Nagradni konkurs organizuje: Lidl Srbija KD (PIB: 106884584 ), Prva južna radna br. 3, 22330 Nova Pazova, Srbija (u daljem tekstu: 'Organizator')

 

Član 2: NAZIV, VREME TRAJANJA I SVRHA KONKURSA
Nagradni konkurs se organizuje pod nazivom “ Nagradni konkurs SVETSKI DAN PRAVA POTROŠAČA” (u daljem tekstu: 'Konkurs') Konkurs se organizuje preko Instagram profila Lidl Srbija (@lidlsrbija) (https://www.instagram.com/lidlsrbija/?hl=en ) i Facebook stranice Lidl Srbija (https://www.facebook.com/lidlsrbija)

(u daljem tekstu Instagram profil i Facebook stranica Lidl Srbija).

Konkurs se organizuje počevši od 15.03.2021. do 17.03.2021. zaključno sa 23:59:59.

Proglašenje pobednika će biti u roku od 5 dana, a najkasnije dana 22.03.2021 na Instagram profilu i Facebook stranici organizatora.

 

Član 3: MESTO ORGANIZOVANJA KONKURSA

Konkurs se organizuje na teritoriji Republike Srbije.

Član 4: KAKO UČESTVOVATI U NAGRADNOM KONKURSU (MEHANIZAM)
Da biste učestvovali na konkursu, potrebno je da budete pratilac Instagram profila i Facebook stranice Lidl Srbija KD (https://www.instagram.com/lidlsrbija/?hl=en) (https://www.facebook.com/lidlsrbija ) i da tagujte u komentaru osobu iz svog okruženja koja je najverniji Lidlov potrošač uz kratak opis zašto baš tu osobu „nominujete“.

Učesnici mogu biti diskvalifikovani ako postoji osnovana sumnja da su koristili lažni / dvostruki profil. U slučaju da administrator uoči zloupotrebu stranice od strane jednog ili više korisnika mreže, ovi korisnici bez upozorenja biće diskvalifikovani iz konkursa i njihovi sadržaji će biti obrisani.

 

Član 5: ODABIR DOBITNIKA I NAGRADE
Samo Učesnici koji su odgovorili na zadatak i ispunili gore navedene kriterijume, ulaze u izbor za potencijalne pobednike koji će biti nagrađeni. Odabir će vršiti dva predstavnika kompanije Lidl Srbija KD i jedan predstavnik iz marketinške agencije Real Grupa Srbija RGS d.o.o. Nakon provere da li je sve u skladu sa Pravilima, pobednici nagradnog takmičenja, njih 15 (petnaest), biće izabrani na osnovu najkreativnijih odgovora po gore zadatim kriterijumima. Jedan Učesnik može osvojiti samo jednu Lidl poklon karticu.

15 Učesnika sa najkreativnijim odgovorima osvojiće:

8 x Lidl poklon kartica u iznosu od 3,000 dinara (Facebook pobednici)

7 x Lidl poklon kartica u iznosu od 3,000 dinara (Instagram pobednici)

 

Svaki dobitnik će osvojiti po 1x Lidl poklon karticu u iznosu od 3.000 dinara.

 

Dostava nagrada će biti izvršena poštom.

Imena Instagram i Facebook profila dobitnika nagrada biće objavljena na Instagram profilu i Facebook stranici Lidl Srbija (https://www.instagram.com/lidlsrbija/?hl=en ) (https://www.facebook.com/lidlsrbija) ( u roku od 5 (slovima: pet) dana nakon završetka nagradnog konkursa. Pobednici će biti kontaktirani putem direktne poruke na profil / nalog sa kojeg su ostavili komentar ispod objave. Pobednici su obavezni da odgovore na upit o traženim ličnim podacima putem direktne poruke na Instagram profilu Lidl Srbija KD (https://www.instagram.com/lidlsrbija/?hl=en ) i inbox-a na Facebook profilu (https://www.facebook.com/lidlsrbija)  u roku od 5 (slovima: pet) dana od objavljivanja nagrađenih. Direktna poruka treba da sadrži: Ime, prezime, kontakt telefon, adresu, grad i poštanski broj. Informacije saopštene od strane Pobednika, Organizator će koristiti u svrhu stupanja u kontakt sa dobitnicima, a u vezi sa nagradama. Organizator obrađuje podatke o ličnosti na osnovu člana 12 stav 1 tačka 2 (izvršenje zakonske obaveze) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Organizator se obavezuje da pomenute informacije neće saopštavati trećim licima, odnosno da ih neće koristiti u svrhu različitu od one za koju se saopštavaju, a shodno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije. Detaljnije informacije o zaštiti podataka na društvenim mrežama možete naći na sledećem linku https://www.lidl.rs/informacije/zastita-podataka  . Pobednici koji ne dostave podatke u skladu sa Pravilima biće diskvalifikovani. Isto će se postupiti i prema onim Pobednicima koji su dali netačne podatke.

Nakon dostave svih podataka od strane Pobednika i utvrđivanja da su isti ispravni od strane Organizatora, Nagrađeni će dobiti informaciju o preuzimanju nagrade. Pobednik je dužan da kroz direktnu poruku na Instagram stranici Lidl Srbija ili mailom, dostavi Organizatoru potvrdu da je nagradu primio.

 

Član 6: UČESNICI
Na Konkursu ne mogu učestvovati lica zaposlena kod Organizatora i lica koja su na bilo koji način učestvovala u pripremi ili realizaciji ovog Konkursa, kao i najbliži srodnici ovih lica: roditelji, deca i supružnici. Učesnici koji učestvuju na Konkursu nemaju pravo da zahtevaju drugačije nagrade ili nagrade u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Nagrade se ne mogu zameniti za novac. Učestvujući u ovom Konkursu učesnici prihvataju u svemu ova Pravila.

Pravila ponašanja na Instagram stranici Lidl Srbija možete naći na linku https://www.lidl.rs/sr/Pravila-ponasanja-2016.htm

 

Član 7: PUBLICITET / SAGLASNOST SA PRAVILIMA

Učešćem na Konkursu učesnici su saglasni da se, ukoliko postanu dobitnici nagrade, njihov lik i određeni lični podaci: ime, prezime, slika i komentar u vezi Konkursa, mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez ikakvih vremenskih, teritorijalnih ili drugih ograničenja i bez naknade u obliku štampanog, zvučnog, foto i video materijala. Ukoliko učesnik ne želi da se njegovi lični podaci koriste u gore navedene svrhe, ili ukoliko želi da napravi izmene u poslatim podacima, obavezan je da pošalje pisani zahtev, sa datumom i ličnim potpisom na adresu Organizatora sa takvim izričitim zahtevom najkasnije dva (2) radna dana pre objavljivanja informacija o nagrađenima.

U slučaju neovlašćenog objavljivanja fotografije koja sadrži lik drugog lica koje nije saglasno sa time, Učesnik će biti u obavezi da nadoknadi svu štetu koja po tom osnovu nastane za Organizatora.

 

Član 8: PREKID KONKURSA

Konkurs se može prekinuti jedino u slučaju više sile o čemu će učesnici odmah biti obavešteni putem pisanog obaveštenja na Facebook i Instagram stranici Lidl Srbija KD.

 

Član 9: IZMENA PRAVILA KONKURSA

Organizator zadržava pravo izmene ovih Pravila, uz obavezu da o tome blagovremeno obavesti sve učesnike objavom na Instagram i Facebook stranici Lidl Srbija KD, i to najkasnije 24 časa pre njihovog stupanja na snagu.

U Beogradu,

15.03.2021. godine.