PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA: "OSVOJI NAJKUL PAPUČE I ČARAPE 42/43"

PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA:
"OSVOJI NAJKUL ČARAPE I PAPUČE 42/43"
LIDL SRBIJA, AVGUST 2021.

Član 1: ORGANIZATOR KONKURSA
Nagradni konkurs organizuje: Lidl Srbija KD (PIB: 106884584 ), Prva južna radna br. 3, 22330 Nova Pazova, Srbija (u daljem tekstu: 'Organizator')

Član 2: NAZIV, VREME TRAJANJA I SVRHA KONKURSA
Nagradni konkurs se organizuje pod nazivom “OSVOJI NAJKUL ČARAPE I PAPUČE 42/43” (u daljem tekstu: 'Konkurs') Konkurs se organizuje preko Facebook stranice Lidl Srbija (https://www.facebook.com/lidlsrbija).

Konkurs se organizuje počevši od 25.08.2021 10:00:00 do 26.08.2021 zaključno sa 23:59:59.

Član 3: MESTO ORGANIZOVANJA KONKURSA

Konkurs se organizuje na teritoriji Republike Srbije.

Član 4: KAKO UČESTVOVATI U NAGRADNOM KONKURSU (MEHANIZAM)
Da biste učestvovali na konkursu, potrebno je da :

Lajkujete Lidl Srbija Facebook stranicu i napišete kreativan odgovor na pitanje: “Kako bi ti furao/la Lidl papuče na čarape?”  u komentaru ispod objave fotografije koji najavljuje početak konkursa na Facebook profilu Lidl Srbija KD. Komentar može da bude u vidu teksta.

Učesnici mogu biti diskvalifikovani ako postoji osnovana sumnja da su koristili lažni / dvostruki profil. U slučaju da administrator uoči zloupotrebu stranice od strane jednog ili više korisnika mreže, ovi korisnici bez upozorenja biće diskvalifikovani iz konkursa i njihovi sadržaji će biti obrisani.

Član 5: ODABIR DOBITNIKA I NAGRADE
Samo Učesnici koji su odgovorili na zadatak i ispunili gore navedene kriterijume, ulaze u izbor za potencijalne pobednike koji će biti nagrađeni. Odabir će vršiti dva predstavnika kompanije Lidl Srbija KD i jedan predstavnik iz marketinške agencije Real Grupa Srbija RGS d.o.o. Nakon provere da li je sve u skladu sa Pravilima, pobednici nagradnog takmičenja, 7, biće izabrani na osnovu najkreativnijih odgovora po gore zadatim kriterijumima. Jedan Učesnik može osvojiti samo jednu nagradu.

10 Učesnika sa najkreativnijim odgovorima osvojiće:

1 par Lidl papuča broj 42/43 i 1 par Lidl čarapa.

Dostava nagrada će biti izvršena poštom.

Imena Facebook profila dobitnika nagrada biće objavljena na Facebook stranici Lidl Srbija KD (https://www.facebook.com/lidlsrbija) u roku od 5 (slovima: pet) dana nakon završetka nagradnog konkursa putem komentara na objavi koja označava početak nagradnog konkursa. Pobednici će biti kontaktirani odgovorom na poruku koju su ostavili u komentaru ispod fotografije. Pobednici su obavezni da odgovore na upit o traženim ličnim podacima putem direktne poruke na Facebook profilu Lidl Srbija KD (https://www.facebook.com/lidlsrbija) u roku od 5 (slovima: pet) dana od objavljivanja nagrađenih. Direktna poruka treba da sadrži: Ime, prezime, kontakt telefon, adresu, grad i poštanski broj. Informacije saopštene od strane Pobednika, Organizator će koristiti u svrhu stupanja u kontakt sa dobitnicima, a u vezi sa nagradama. Organizator obrađuje podatke o ličnosti na osnovu člana 12 stav 1 tačka 2 (izvršenje zakonske obaveze) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Organizator se obavezuje da pomenute informacije neće saopštavati trećim licima, odnosno da ih neće koristiti u svrhu različitu od one za koju se saopštavaju, a shodno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije. Detaljnije informacije o zaštiti podataka na društvenim mrežama možete naći na sledećem linku https://www.lidl.rs/informacije/zastita-podataka

Pobednici koji ne dostave podatke u skladu sa Pravilima biće diskvalifikovani. Isto će se postupiti i prema onim Pobednicima koji su dali netačne podatke.

Nakon dostave svih podataka od strane Pobednika i utvrđivanja da su isti ispravni od strane Organizatora, Nagrađeni će dobiti informaciju o preuzimanju nagrade. Pobednik je dužan da kroz direktnu poruku na Facebook stranici Lidl Srbija ili mailom, dostavi Organizatoru potvrdu da je nagradu primio.

Član 6: UČESNICI
Na Konkursu ne mogu učestvovati lica zaposlena kod Organizatora i lica koja su na bilo koji način učestvovala u pripremi ili realizaciji ovog Konkursa, kao i najbliži srodnici ovih lica: roditelji, deca i supružnici. Učesnici koji učestvuju na Konkursu nemaju pravo da zahtevaju drugačije nagrade ili nagrade u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Nagrade se ne mogu zameniti za novac. Učestvujući u ovom Konkursu učesnici prihvataju u svemu ova Pravila.

Pravila ponašanja na Facebook stranici Lidl Srbija možete naći na linku
https://www.lidl.rs/informacije/zastita-podataka/pravila-ponasanja-na-facebook-stranici-lidl-srbija

Član 7: PUBLICITET / SAGLASNOST SA PRAVILIMA

Učešćem na Konkursu učesnici su saglasni da se, ukoliko postanu dobitnici nagrade, njihov lik i određeni lični podaci: ime, prezime, slika i komentar u vezi Konkursa, mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez ikakvih vremenskih, teritorijalnih ili drugih ograničenja i bez naknade u obliku štampanog, zvučnog, foto i video materijala. Ukoliko učesnik ne želi da se njegovi lični podaci koriste u gore navedene svrhe, ili ukoliko želi da napravi izmene u poslatim podacima, obavezan je da pošalje pisani zahtev, sa datumom i ličnim potpisom na adresu Organizatora sa takvim izričitim zahtevom najkasnije dva (2) radna dana pre objavljivanja informacija o nagrađenima.

U slučaju neovlašćenog objavljivanja fotografije koja sadrži lik drugog lica koje nije saglasno sa time, Učesnik će biti u obavezi da nadoknadi svu štetu koja po tom osnovu nastane za Organizatora.

Član 8: PREKID KONKURSA

Konkurs se može prekinuti jedino u slučaju više sile o čemu će učesnici odmah biti obavešteni putem pisanog obaveštenja na Facebook stranici Lidl Srbija KD.

Član 9: IZMENA PRAVILA KONKURSA

Organizator zadržava pravo izmene ovih Pravila, uz obavezu da o tome blagovremeno obavesti sve učesnike objavom na Facebook stranici Lidl Srbija KD, i to najkasnije 24 časa pre njihovog stupanja na snagu.

U Novoj Pazovi,

25.08.2021.