U skladu sa odredbama Zakona o igrama na sreću ("Sl. glasnik RS", br. 18/2020) i Pravilniku o bližim uslovima, odnosno sadržini pravila igara na sreću (Službeni glasnik RS 152/2020) kao i Pravilnika o načinu utvrđivanja ispunjenosti uslova za dobijanje saglasnosti za priređivanje nagradne igre u robi i uslugama i u načinu izveštavanja o rezultatima nagradne igre u robi i uslugama (Službeni glasnik RS 152/2020) i Odluke Komplementara od dana 31.01.2023. Lidl Srbija KD, sa sedištem na adresi Prva južna radna 3, 22330 Nova Pazova donosi: 

PRAVILA NAGRADNE IGRE U ROBI I USLUGAMA „LIDL PLUS 2023“

Član 1.
Priređivač

Priređivač nagradne igre u robi i uslugama je privredno društvo Lidl Srbija KD, sa sedištem na adresi Prva južna radna 3, 22330 Nova Pazova, Republika Srbija, MB: 20699264, PIB: 106884584 (dalje u tekstu: „Priređivač“ ili “Lidl”). 

Nagradna igra se priređuje na osnovu odluke Komplementara Priređivača o priređivanju nagradne igre u robi i uslugama od 31.01.2023. godine, br. odluke LCM 248716. 

 

Član 2.
Naziv, vreme trajanja i teritorija priređivanja nagradne igre

Naziv nagradne igre je „LIDL PLUS 2023“. Nagradna igra se priređuje na teritoriji Republike Srbije, u periodu od 02.03.2023. do 03.04.2023. zaključno sa izvlačenjem srećnih dobitnika. 

 

Član 3.
Svrha priređivanja nagradne igre

Nagradna igra se priređuje u marketinške svrhe, u cilju promocije Lidl plus aplikacije i povećanja prodaje u Lidl objektima. U nagradnoj igri se može učestvovati na osnovu kupovine svih proizvoda u Lidl objektima na teritoriji Srbije (osim duvanskih proizvoda i početnih formula za odojčad). 

 

Član 4.
Pravo učestvovanja

Pravo da učestvuju u Nagradnoj igri u robi i uslugama imaju sva punoletna fizička lica, državljani Republike Srbije sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije. U Nagradnoj igri ne mogu da učestvuju lica zaposlena kod Priređivača nagradne igre, kao ni u privrednom društvu NEW MEDIA IDEAS  D.O.O., BEOGRAD Nušićeva 20, sprat 1, Beograd, Srbija, MB: 20398868, PIB: 105510240, niti članovi njihovih najužih porodica (bračni drugovi, deca, te roditelji i rođena braća i sestre ukoliko sa njima žive u zajednici).  

Ukoliko je dobitnik neke od nagrada lice lišeno poslovne sposobnosti, nagradu će za njega i u njegovo ime primiti zakonski zastupnik. Svojstvo zakonskog zastupnika se dokazuje važećom originalnom dokumentacijom (odluka o starateljstvu). 

Priređivač zadržava pravo da po sopstvenom nahođenju izvrši proveru napred navedenih činjenica.  

U slučaju da učesnik ne poštuje pravila Nagradne igre, Priređivač zadržava pravo da tog učesnika diskvalifikuje. Učesnici Nagradne igre ne mogu biti pravna lica ni preduzetnici. 

 

Član 5.
Opis nagradne igre i uslovi učestvovanja

Uslov za učešće u Nagradnoj igri stiče svaki potrošač koji prilikom kupovine u bilo kom Lidl prodajnom objektu na teritoriji Republike Srbije potroši minimum 1800 din na jednom fiskalnom računu (ne računajući duvanske proizvode i početne formule za odojčad) i na kasi skenira svoju Lidl Plus karticu. 

 

Nakon što skenira svoju Lidl Plus karticu na kasi, ukoliko je ispunio uslov za učešće, potrošač dobija jednu digitalnu markicu za svakih potrošenih 1800 dinara. Ukoliko potrošač ima iznos kupovine na jednom računu iznad 1800 dinara, svaka kupovina od minimum 1800 dinara će potrošaču doneti po jednu digitalnu markicu. Pojašnjenja radi, ukoliko potrošač ima iznos kupovine od 3.600 dinara dobiće dve markice, dok će pak za iznos računa od minimum 5.400 dinara dobiti 3 markice i tako dalje. 

 

Nakon što sakupi jednu (ili više) digitalnih markica, potrošač treba da ih „pošalje” kako bi učestvovao u nagradnoj igri, pri čemu svako slanje digitalne markice znači da je potrošač prihvatio Uslove/Pravila nagradne ugre. Potrošač može odjednom da pošalje više digitalnih markica. 

Jedno lice može učestvovati u nagradnoj igri neograničenim brojem kupovina (preko 1800 din uz skeniranje na kasi Lidl Plus aplikacije). Jedno lice može biti dobitnik samo jedne nagrade tokom ukupnog trajanja nagradne igre. Ukoliko neki učesnik bude izvučen više puta, dodeliće mu se samo jedna nagrada i to ona za koju je izvučen prvi put.   

Period u kome potrošači mogu da učestvuju u Nagradnoj igri odnosno pošalju svoje digitalne markice je od 02.03.2023. od 08:00:00 do 31.03.2023. do 23:59:59.  

Član 6.
Nagradni fond, vrsta, broj i vrednost dobitaka

Nagrade su: BMW 216D Gran Coupe (1 kom), Apple iPhone 14, 128GB Blue (10 kom) i vaučer za kupovinu u Lidl objektima (50 kom) u iznosu od po 15.000,00 din.  

Nagradni fond čini ukupno 61 (šezdeset i jedna) nagrada i on sadrži sledeće nagrade u robi i uslugama (navedena vrednost sa uračunatim PDV-om):  

Naziv i vrsta nagrada 

Količina 

Jedinična vrednost nagrade u RSD bez PDV 

Iznos PDV 

Ukupna vrednost nagrada u RSD sa PDV 

1. BMW 216D Gran Coupe 

3.559.201,56 

711.840,31 

4.271.041,87 

2. Apple iPhone 14 128GB Blue 

10 

115.075,00 

23.015,00 

1.380.900,00 

3. Vaučer za kupovinu u Lidl objektima 

50 

15.000,00 

750.000 

UKUPNA VREDNOST NAGRADNOG FONDA 

  

  

  

6.401.941,87 

 

Ukupna vrednost nagradnog fonda iznosi 6.401.941,87 RSD uključujući i PDV. Priređivač se obavezuje da ni u kom slučaju neće dodeljivati više nagrada ili drugu vrstu nagrada. Nagrade ne mogu biti zamenjene za novac niti za neku drugu nagradu ili materijalnu protivvrednost. Dobitnik ne može da prenese pravo na nagradu na treću osobu. Broj nagrada je ograničen i ni u kom slučaju neće biti dodeljeno više nagrada od broja predviđenog ovim Pravilima.  

 

Član 7.
Izvlačenje dobitnika nagrada

Izvlačenje nagrada obaviće se 03.04.2023. godine u prisustvu tročlane komisije sastavljene od predstavnika Priređivača.  

Nagradno izvlačenje će se obaviti putem softverskog programa po principu slučajnog odabira. Prvo se izvlače dobitnici vrednijih nagrada, zatim dobitnici manje vrednih nagrada. 

Softverski program će izvlačiti i rezervne dobitnike po istom principu, i to tako što će se izvući 3 (tri) rezervna dobitnika prve nagrade, 10 (deset) rezervnih dobitnika druge nagrade i 25 (dvadeset pet) rezervnih dobitnika treće nagrade. 

Ukoliko neki učesnik bude izvučen više puta dodeliće mu se samo jedna nagrada i to ona za koju je izvučen prvi put. Pojašnjenja radi, kako se prvo izvlače dobitnici glavnih nagrada, ukoliko neko od istih bude naknadno izvučen kao rezervni dobitnik neke vrednije nagrade, dodeliće mu se ona nagrada za koju je izvučen prvi put i neće se koristiti kao rezervni dobitnik. U tom slučaju na njegovo mesto dolazi sledeći rezervni dobitnik.  

Rezervni dobitnik dobija nagradu u slučaju da dobitnik bude diskvalifikovan kao dobitnik iz bilo kog razloga propisanog ovim Pravilima, ako ne bude moglo da se stupi u kontakt sa dobitnikom ili ukoliko izvučeni dobitnik odbije da nagradu prihvati. 

 

Član 8.
Nadzor nad postupkom izvlačenja dobitnika Nagradne igre

O ishodu utvrđivanja dobitnika vodiće se zapisnik koji mora sadržati: mesto i vreme utvrđivanja dobitnika, datum odobrenja Nagradne igre, datum i naziv dnevnog lista u kome su objavljena Pravila nagradne igre, ime i prezime lica koje je vodilo postupak utvrđivanja dobitnika, imena i prezimena predsednika i članova komisije, način utvrđivanja dobitnika, ime, prezime, adresu, kao i naziv i vrednost nagrade svakog dobitnika ponaosob. 

Zapisnik potpisuju svojeručno svi članovi komisije, te potpisani zapisnik Priređivač dostavlja Upravi za igre na sreću. Nadzor nad sprovođenjem postupka utvrđivanja dobitnika nagradne igre sprovodiće tročlana komisija. 

Nakon nagradnog izvlačenja, Nagradna igra će se smatrati okončanom. 

 

Član 9.
Objavljivanje rezultata izvlačenja dobitnika

Po okončanju izvlačenja, i nakon validacije svih dobitnika imena, prezimena i mesta stanovanja dobitnika nagrada će najkasnije 7 dana od dana završetka nagradne igre biti objavljena kroz Lidl Plus aplikaciju preko linka koji vodi na spisak pobednika, a koji će se nalaziti na www.lidl.rs. Potrošači će spisak dobitnika nagrada moći direktno da vide i ako sami uđu na www.lidl.rs.  

 

Član 10.
Obaveštavanje dobitnika, rok i način preuzimanja nagrada

U slučaju dobitka, potencijalni dobitnici će biti obavešteni o tome telefonom i/ili putem E-mail-a (kontakt podaci koje je korisnik podelio prilikom registracije u Lidl Plus aplikaciji). Potencijalni dobitnici će biti pozvani telefonom u roku od 48 sati. Pored toga, dobitnicima nagrada će biti poslata i poruka kroz Lidl Plus aplikaciju (ukoliko je korisnik prihvatio da dobija obaveštenja od aplikacije) sa informacijom da su osvojili nagradu i sa kontakt podacima na koje treba da dostave potrebne podatke i u kom roku. 

Potencijalni dobitnici Nagradne Igre biće u obavezi da dostave potrebne podatke (ime, prezime, adresa, e-mail, JMBG) najkasnije u roku od 2 dana od momenta kontaktiranja i to na mail adresu: nagradnaigra@lidl.rs. Ukoliko postupe suprotno Pravilima nagradne igre odnosno ne dostave potrebne podatke u traženom roku od 2 dana, Priređivač neće biti u obavezi da im dodeli nagrade. 

 

Priređivač je dužan da nagradu dostavi najkasnije 30 radnih dana od potvrde prijema podataka dobitnika. Priređivač zadržava pravo da navedeni rok bude i duži usled više sile, kašnjenja isporuke nagrade od strane dobavljača nagrade ili razloga koji se Priređivaču ne mogu pripisati u krivicu. 

 

Nagrade će biti preuzete lično u dogovoru sa Priređivačem ili poslate na kućne adrese dobitnika, nekom od kurirskih službi, koja će kontaktirati dobitnike nagrada. Priređivač ne snosi odgovornost u slučaju da kurirska služba ne može da stupi u kontakt sa dobitnikom, iz razloga koji ne spadaju u odgovornost Priređivača. Priređivač nagradne igre nije u mogućnosti da utiče na raspored dostave poklona i ne snosi odgovornost ukoliko dobitnik nije na adresi u trenutku dostave. Slanje nagrada je besplatno za dobitnika. Ukoliko dobitnik ne bude dostupan kurirskoj službi u dva pokušaja, smatraće se da dobitnik ne prihvata nagradu i Priređivač nije u obavezi da mu istu naknadno dostavi. Ukoliko bilo koja nagrada na opisan način ne bude mogla da bude uručena ni jednom dobitniku (uključujući sve rezervne dobitnike), takva nagrada će ostati nedodeljena. Više detalja o roku važenja i načinu korišćenja vaučera biće istaknuto na samom vaučeru. 

 

Dobitnik glavne nagrade (BMW 216D Gran Coupe) će biti kontaktiran i mesto preuzimanja nagrade će naknadno biti definisano u dogovoru sa Priređivačem. Troškove registracije vozila snosiće dobitnik. 

 

Prilikom dostavljanja nagrade, Dobitnik će se legitimisati odgovarajućom ličnom ispravom. Dobitnik će popuniti i potpisati odgovarajući formular o prijemu nagrade prilikom preuzimanja iste. 

 

Ukoliko je iz ličnog dokumenta vidljivo da potencijalni Dobitnik nema prebivalište na teritoriji Republike Srbije ili da nije punoletan, ili ukoliko postupi suprotno definisanim pravilnikom ili je diskvalifikovan ili nije u mogućnosti da preuzme nagradu ili ako se utvrdi nepravilnost u postupku učestovanja, nagrada mu neće biti dodeljena.  

 

Ukoliko se dobitnik neke od nagrada ne odazove pozivu Priređivača da primi nagradu ili nagrada ne bude uručena krivicom dobitnika u roku od 30 (trideset) radnih dana od dana kada je dobitnik kontaktiran od Priređivača, dobitnik nema pravo na nagradu i on je više ne može potraživati od priređivača. 

U slučaju ličnog preuzimanja nagrada Priređivač ne snosi troškove prevoza niti bilo kakve druge eventualne troškove dobitnika u vezi sa preuzimanjem nagrada. 

Nagrade se ne dostavljaju izvan Republike Srbije. 

 

Član 11.
Odgovornost priređivača prema učesnicima u igri

Priređivač snosi sve troškove nabavke i čuvanja nagrada do izvlačenja nagrada i predaje istih dobitniku. Priređivač garantuje da će se prilikom organizovanja Nagradne igre u svemu pridržavati navedenih Pravila i zakonskih propisa. Priređivač zadržava pravo da diskvalifikuje učesnike koji ne poštuju pravila. 

Za nagrade jemči Priređivač i iste ni u kom slučaju ne mogu biti zamenjene za novac. 

 

Član 12.
Postupak u slučaju otkazivanja nagradne igre

Priređivač ima pravo da uz javno obaveštavanje jednostrano otkaže Nagradnu igru, u bilo kojoj fazi, ukoliko je došlo do događaja koji imaju karakter više sile ili drugih okolnosti koje se uobičajeno nisu mogle predvideti, izbeći ili otkloniti i na koje se nikako nije moglo uticati a koje ograničavaju sprovođenje nagradne igre i/ili dodelu i preuzimanje nagrada. 

 U slučaju da Priređivač otkaže Nagradnu igru iz razloga navedenih u prethodnom stavu ovog člana, dodeljivanje i distribucija nagrada će biti odmah obustavljena jednostranom odlukom Priređivača, te će Priređivač javno objaviti razloge koji su doveli do prekida izvlačenja i distribucije nagrada. Priređivač se obavezuje da o svakom eventualnom prekidu ili otkazivanju Nagradne igre blagovremeno obavesti javnost u dnevnom listu u kojem su Pravila nagradne igre i objavljena. 

Priređivač ne odgovara učesnicima za bilo kakvu štetu koja može nastati usled otkazivanja ili prekida Nagradne igre u smislu ovog člana niti je u obavezi da učesnicima nadoknadi troškove koji se odnose na učestvovanje u Nagradnoj igri. 

Član 13.
Način obaveštavanja učesnika u nagradnoj igri o pravilima nagradne igre

Pravila nagradne igre će u skladu sa Zakonom biti objavljena u dnevnom listu „Srpski Telegraf”, koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije, kao i na internet stranici www.lidl.rs, minimum 8 (osam) dana pre početka Nagradne igre. Pravila nagradne igre biće deponovana kod Priređivača. 

 

Član 14.
Izveštaj o nagradnoj igri

Po okončanju Nagradne igre, Priređivač će u skladu sa zakonom u roku od 30 dana dostaviti Upravi za igre na sreću izveštaj o utvrđivanju rezultata odnosno dobitnika nagradne igre.  

 

Član 15.
Obaveštenje o obradi ličnih podataka

Priređivač kao Rukovalac u skladu sa članom 21. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018) upoznaje sva lica koja učestvuju u Nagradnoj igri na koji način će Priređivač obrađivati njihove podatke o ličnosti: 

  • da će njihovi podaci o ličnosti (ime, prezime, broj telefona, email, adresa, JMBG) biti korišćeni samo u svrhu provere identiteta, dodele nagrada i učešća u nagradnoj igri, 
  • da je pravni osnov obrade navedenih podataka član 12, stav 1, tačka 2) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (izvršenje ugovora),- kao i član 12, stav 1, tačka 3 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (poštovanje pravnih obaveza rukovaoca), 
  • da se podaci o ličnosti dobitnika dostavljaju Upravi za igre na sreću u formi izveštaja o utvrđivanju rezultata nagradne igre,  
  • da će pristup podacima o ličnosti učesnika i dobitnika nagradne igre  pored Priređivača imati i agencija NEW MEDIA IDEAS D.O.O. Nušićeva 20, sprat 1, Beograd, Srbija, MB: 20398868, PIB:105510240 u svojstvu obrađivača podataka, a koju je angažovao Priređivač radi pomoći u realizaciji nagradne igre. Obrađivač podataka izabran je na veoma pažljiv način i ugovorom je obavezan na čuvanje ličnih podataka u tajnosti, a u skladu sa članom 45 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. 
  • da će  ime, prezime i mesto stanovanja dobitnika biti javno objavljeno na Internet stranici Priređivača www.lidl.rs  
  • da će se podaci o ličnosti dobitnika čuvati 5 godina u skladu sa članom 110 Zakona o igrama na sreću 
  • da će dobitnici nagrada, ukoliko za to daju svoju saglasnost, potencijalno biti fotografisani prilikom prijema nagrada, te će fotografije biti javno objavljene u cilju promocije Priređivača. Pravni osnov obrade navedenih podataka je član 12, stav 1, tačka 1) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (saglasnost). 
  • da svako lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju može bez naknade zahtevati informacije o podacima koje o njemu obrađujemo (čl. 26 Zakona). Pod uslovom da su ispunjeni zakonski uslovi, zahtevati ispravku podataka (član 29 Zakona), brisanje (član 30 Zakona), ograničenje obrade (član 31 Zakona) kao i pravo na prenosivost podataka (član 36 Zakona). 

 

Kako bi ostvarili pomenuta prava, učesnici mogu kontaktirati lice zaduženo za zaštitu ličnih podatka kod rukovaoca i to pisanim putem ili putem emaila: Prva južna radna 3, 22330 Nova Pazova, Sektor Pravo & Compliance, Zaštita ličnih podataka, E-mail: zastita.podataka@lidl.rs

 

Pored toga, učesnici imaju pravo da podnesu pritužbu državnom organu nadležnom za zaštitu podataka o ličnosti (Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti). 

 

Kako je obrada navedenih podataka neophodna za izvršenje pravnih obaveza rukovaoca, u slučaju da učesnik ne dostavi navedene lične podatke, Priređivač zadržava pravo da tog učesnika diskvalifikuje. 

Smatra se da je Učesnik učešćem u nagradnoj igri pročitao Pravila i da je sa njima saglasan te da je u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti obavešten o prikupljanju i obradi svojih ličnih podataka.  

Član 16.
Nadležnost suda u slučaju
sporova

Učešćem u Nagradnoj igri svaki učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila. U slučaju bilo kakvih nesporazuma koji nastanu u vezi sa realizacijom Nagradne igre između Priređivača i učesnika, nastojaće se da se isti reše prvenstveno mirnim putem, a ukoliko to nije moguće, sporove će rešavati stvarno nadležan sud u Beogradu. 

 

Član 17.
Isključenje odgovornosti

Svi zahtevi za dodelu nagrada koje Priređivač bude primio nakon isteka roka trajanja nagradne igre ili rokova za ostvarivanje pojedinih prava predviđenih ovim Pravilima neće se razmatrati, niti će na osnovu tih zahteva učesnik ostvarivati bilo kakva prava prema Priređivaču. Učesnici koji učestvuju u nagradnoj igri nemaju pravo da zahtevaju drugačije nagrade ili nagrade u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima. 

Sve zahteve u vezi sa upotrebnom vrednošću i kvalitetom nagrada kao i garancijom, dobitnici će uputiti, preko Priređivača, dobavljačima nagrada.  

Priređivač neće snositi odgovornost za pretrpljenu materijalnu ili nematerijalnu štetu (uključujući stvarnu štetu i izmaklu dobit), nastalu kao posledica učestvovanja u Nagradnoj igri i osvajanja nagrada, izuzev odgovornosti koja se ne može zakonski izuzeti. 

 

Član 18.
Porez na dohodak građana

Priređivač se obavezuje da, umesto dobitnika, plati porez na dobitke od igara na sreću, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana, i to isključivo ukoliko mu dobitnik dostavi sve lične podatke neophodne za podnošenje poreske prijave. 

 

Član 19.
Troškovi

Troškove organizovanja Nagradne igre snosi Priređivač. 

 

Član 20.
Stupanje na snagu

Ova Pravila nagradne igre stupaju na snagu po dobijanju saglasnosti Ministra finansija Republike Srbije. U Novoj Pazovi, 31.01.2023.

Priređivač: Lidl Srbija KD

_________________________                                                                                _________________________

Sabin-Alexandru Fane,                                                                                                      Josip Andrić,

Zakonski zastupnik                                                                                             Prokurista